RELEVANTE TERMINOLOGIE

Iets wordt als erfgoed beschouwd als het een echte getuige is van het verleden. Men kan erfgoed onderverdelen in drie grote categorieën: Roerend erfgoed, Onroerend erfgoed en Immaterieel erfgoed. De leden van onze vakgroep houden zich hoofdzakelijk bezig met de restauratie van onroerend erfgoed.

Er bestaan verschillende soorten erfgoed. Het statuut van het erfgoed zal bepalen welke rechten en plichten u hebt als eigenaar, beheerder of lokaal bestuur. Daarnaast is dit statuut ook van belang voor de financiële ondersteuning die u kan aanvragen voor het onderhoud, de restauratie of de herbestemming van het erfgoed.

Hieronder kan u enkele vrije definities terugvinden van verschillende soorten erfgoed.

Monument: een onroerend goed dat tot stand is gekomen door de mens, door de natuur of door beide samen en dat erfgoedwaarden bezit.

Cultuurgoederen: Roerende goederen, die door hun erfgoedwaarde van algemeen belang zijn en waarvan het samen voorkomen met het gebouw een bijzondere waarde heeft en die ofwel ontworpen zijn voor of vervaardigd met het beschermd goed ofwel gerelateerd aan de functie van het beschermd goed en waarvoor de historische verbondenheid met het beschermd goed kan aangetoond worden

Stads- en dorpsgezicht: is een geheel van onroerende goederen met omgevende elementen zoals beplantingen, omheiningen, waterlopen, bruggen, wegen straten en pleinen dat een of meerdere erfgoedwaarden bezit.

Cultuurhistorisch landschap: is een deel van het grondgebied dat tot stand is gekomen door de mens, door de natuur of door beiden samen.

Erfgoedlandschappen: worden door een overheid afgebakend in een Ruimtelijk Uitvoeringsplan op basis van een vastgestelde inventaris of een onroerenderfgoedrichtplan.

Archeologische site: is een terrein of onroerend goed dat sporen of vondsten bevat die archeologische erfgoedwaarden hebben.

Varend erfgoed: is het nautisch erfgoed dat kan varen of drijven of dat in de vaart kan worden gebracht of drijvend kan worden gemaakt.

DE VLAAMSE ERFGOEDDAG

In Vlaanderen bestaat er een Erfgoeddag. Deze vindt jaarlijks plaats op de eerste zondag na de paasvakantie. Dit cultureel evenement vestigt de aandacht op roerend en immaterieel erfgoed.  De activiteiten die op deze dag worden georganiseerd zijn gratis.

DE ERFGOEDGEMEENSCHAP

Een cultureel-erfgoedgemeenschap is een groep van organisaties en personen die een bijzondere waarde hechten aan specifieke aspecten van het cultureel erfgoed. De leden van onze vakgroep behoren, net als vele andere mensen, tot meerdere cultuurgemeenschappen. Een cultuurgemeenschap gaat over relaties en de band met cultureel erfgoed en dus niet zozeer over eigenaarschap en bezit. Het gaat over ons aangetrokken voelen tot iets mooi, iets historisch, iets waar we allemaal van kunnen genieten.

RESTAURATIESUBSIDIES

Indien u als particulier of onderneming eigenaar bent van onroerend erfgoed, kan u subsidies aanvragen bij de gewestelijke overheid voor (periodieke) onderhoudswerkzaamheden en beperkte beheersmaatregelen.

BRUSSELS GEWEST
VLAAMS GEWEST
WAALS GEWEST

DE ERFGOEDKAART

De erfgoedkaart van Vlaanderen & Brussel